Дейности и отдели

Екипът е мотивиран, с професионално отношение, подхожда с отговорност към прецизно и навременното изпълнение на възложените проекти! Изпълнява дейности по цялостно управление на строителния процес, договаряне и възлагане на отделни части на фирми подизпълнители, контролиране на изпълнението на строително монтажните работи, осигуряване на охранителна дейност на строителните обекти и др.

В дружеството функционират следните отдели:

Строителство

Офертен и технически отдел

Складово стопанство

Механизация

Финансово счетоводен отдел

Административен отдел